CAALAA BULTUMEE: UUMMATA OROMOO HUNDAAF.  ANI ARTIST CAALAA BULTUMEE ti.

VIA CAALAA BULTUMEE

UUMMATA OROMOO HUNDAAF.  ANI ARTIST CAALAA BULTUMEE ti.
=========================================================
Dhimma: Ajjeefamuu ilma oromoo MOHAMMAD SAID kan dhiyeenya Africa kibbaa Magaalaa Johanisburg keessatti ta’erratti battalaan(dafee) ibsa kennuu dhiisuu kiyyaaf UUMMATA OROMOO Onnee kiyyarraan dhiifama gaafadha.

Ani Caalaan Bultumee humnaaf dandeettin qabuun saba kiyyaaf quuqamuu, akkasuma karaa naaf mijateen qabsoo Oromoo Qeerroof Qarree Oromootin deemaa jiru keessatti hirmaachaa turuu kiyya saba Oromootif himuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.

DHUGAAN KAN WAAQATI.

Dhugaan hin dhokattu, dhugaan Bakkalcha ganamaati dukkana duuban angaatee mul’atti kanaaf Oromoon “dhugaan ilmoo waaqati” jedha. haata’u malee olola maqa balleessii narratti ololameen duratti, Africa kibbaa johanisburg keessatti hariiron ani ilmaan Oromoo wajjin qabu hariiroo ykn walitti dhufeenya lammummaarra kan darbeefii hidhata obbolummaa jechuuf kan nama dandeessisu ta’uu namootin ani wajjin ture ragaadha.
Bifuma walfakkaatun dargaggoo #MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta’uu ibsuun barbaada. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. Guyyaa lubbuu qaalii yakka malee galafatte, guyyaa maqaa kiyya uummata koo biratti xureessuf yaalii goote. guyyaa lubbuun osoon jiruun saban akka agartuu ija kiyyaatti jaaladhu uummata oromoo jalaa nadhoksite, guyyaa balaafamtuudha.
Guyyaa sana jechan jireenyakoo keessatti hin irraaffanne jecha yeroo hunda onnee koo madeessun MOHAMMAD irraa dhagahe, innis akka Mohammad maatii isaa yaadee fi galuuf qophaa’ee jiru akkasuma biyya itti dhalatee guddate Oromiyaa arguuf yaadaa jiruudha. Keessattuu jechi kun erga inni lubbuun darbee akka malee natti dhagahamaa jira. haala jiruuf jireenya Africa kibbaatti dabarses waan muraasa nataphachiise.

HAALA GUYYAA GAAFASII

Guyyaa gaafasii ani hiriyoota kiyya nama lama(2) wajiinan mana kiyya ture,
Caalaa Carcarii fi
Okaash nama jedhamu wajjin.
Halkan keessaa sa’a 12:00 AM yoota’u dargaggoo MOHAMMAD SAID fi Leencoon natti bilbilanii “eessa jirta” jedhanii nagaafatan anis akkan mana jiru himeef, kanumaan dhufaa jirra jedhanii erga mana kiyya bira ga’anii gadi ba’i deemnee irbaata nyaannaa” naan jedhan lafti halkan ta’ullee anis waanan isaan amanuuf ijoollee 2n mana kiyyatti dhiisee konkolaatuma isaan ittiin dhufaniin bakka MELVILLE jedhamtu deemna jedhanii sadi taane achi geenye. Yeroo bakka Hotel olseennu namootni wallolaa jiru, kan wallolaa jiran nama MAAMMUSH jedhamuu fi nama HIYILAND jedhaman turan.
Kanumaan gaardiin(warri hotel keessaa nagaa kabachiisan) nama Hayilaandi jedhamu qabanii alatti baasan, yeroo sanitti Mohammad gadi bahee daqiiqaa murtaa’ef isa wajjin alarra dhaabbatanii dubbachaa turan aniif Leencoon nyaata nuuf dhiyaatef Mohammad eegaa turre, haasan inni harkaa qabus dubbii lolaa hin fakkaatu, Hayilaandi achumatti nudhiisee deeme yoo irbaata nyaannee raawwannu namni Maammush jedhamu dubartoota fira isaa wajjin osoo achi jiruu dargaggootni Oromoo 2kan biroo:

1. Fayisaal sibaab fi

2. Kahlid ijoollen jedhaman dabalamanii dhufan ergasii jechootni walitti bu’insaaf sababa ta’uu danda’an jidduu isaanitii daddarbatamuu eegale.

Yeroon ijoollee wajjin deemneen ka’aa haa galluu jedhuun Maammush namni jedhamu yoo barbaadde ati galuu dandeessa naan jedhe sagalee oriisatiin(dheekkamsaatin) nuti walbeekna, nuti naannoo tokkotti galla nuti waliin hojjanna, anatu konkoolaataa kiyyaan isaan geggeessuu danda’a ati ka’ii gali” naan jedhe.biyyi biyya ormaati laftis halkani ,ijoollenis akka naannoo MEIFER jedhamtutti galan natti himan… Anas haalli jiru nadhibee jennaan kophaa kiyya galuuf dirqame. Deemee galeen mana kiyya bule.

HAALA DHOKACHUU KIYYAA:

Lafti bari’ee yoon ganama dhimmaaf magaalaa PRETORIA jedhamtu deemuf ka’u ijoollen natti bilbilanii ati galgala eessa turte MOHAMMAD ajjeefameera naan jedhan.anis akka maleen rifadhe nan gadde, bakkan manaa ba’eef dhiisee yoon gara manaatti dee’ibu ammas bilbilli namoota adda addaatin anatti bilbilame, ….ajjeefamuuf barbaadamaa jirta boolla sibaasu seeni naan jechuu eegalan, kaanimmoo har’a hinooltu jechuun nadoorsisuu itti fufan, sababni isaa naaf galuu baatus yeroof lubbuu kiyyya oolchee dhimman ajjeefamuu barbaadamuuf kana baruuf akkuman manaa ba’een lammii biyya sanii naman duraan beeku tokko bira deemee dhimma kana itti himee mana isaa seene innis erga mana isaa nadhoksee booda odeeffannoo magaalaa irraa dhaga’u shakkee nageenya mataa isaatif jecha bilbila harkaa(mobile) kiyya narraa fuudhee RIFEENSA mataa kiyyaas akkan aaddadhu(ciradhu) nagodhe Anis guyyaa gaafasiitii jalqabee fedhii kiyya malee hidhamaa ta’ee kallattiin ittiin nama kamiyyuu qunnamun dhabe. Namtichi mataan isaa yeroof dawoo naaf haa kennu malee yak ,….

ana art Caalaa Bultumee irraa
Shari godha
Galatoma!


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 920 other subscribers