Dubbii Hamtuu Nu Diiguuf Deemaa Jirtu

Dubbii Hamtuu Nu Diiguuf Deemaa Jirtu
==============================
Poolisiin Oromiyaa waggaa darberraa eegalee akkaataa waadaa hojii isaaniitiin uummata Oromoo fi qeerroo Oromoo irraa humnoota badii kanneen ilmaan keenya lafarraa balleessuuf socho’aa turan dura dhaabachuun gaachana qabsoo Oromoo fi qeerroo Oromoo ta’anii agarsiisaniiru. Agarsiisuu qofas osoo hin taane wareegama gurguddaa kaffalaniiru. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti ajandaalee fi gochootni hamilee poolisii Oromiyaa tuqan raawwatamaa fi geggeeffamaa jiru. Walitti bu’iinsi poolisii Oromiyaa fi qeerroo Oromoo gidduutti babal’achuun tooftaa ittiin qabsoo Oromoo kuffisan keessa isa hangafaa ti. Kanaafuu, dogoggorri uumamuu danda’a namoonni dhimmoota akka kanaa ajandaa ittiin qabsoo Oromoo fashaleessan gootanii ittiin fiigaa jirtan of qusadha. Ilmaan Oromoo wanta qabsoo Oromoof bu’aa buusuu fi hin buusne dhiibbaa yaada nama kamiiyyuu malee dhuunfaan madaalaa deemuun baay’ee barbaachisaa dha.
===================================
BILISUMMAAN UUMMATA BAL’AA OROMOOF
=========================================


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 940 other subscribers