Waamicha Mormii Shororkeessummaa Ilmaan Tigraay Hundaaf

Waamicha Mormii Shororkeessummaa Ilmaan Tigraay Hundaaf


=============================================
Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa biyya keenya keessatti raawwatamee kan hin beekne gochaan shororkeessummaa yaalii ajjeechaa MM Dr. Abiyy irratti taasifameen jalqabeera. Haata’u malee galatni qeerroo wareegamanii fi uummata Itoophiyaaf haa ta’u malee MM irraa balaan kun qolatamee hafuu danda’eera. Gochaa raawwatame kanaafis gareen aktivistoota ilmaan Tigray karaalee adda addaatiin itti gaafatamummaa fudhataniiru. Egaa uummatni Tigray dhimma kana akkamitti ilaale deeggaraa shororkeessitootaa moo deeggaraa MM Dr Abiyyiiti? Kanaafis uummatni Itoophiyaa deebii isinirraa barbaada.
Aktivistootni dhalootaan Tigree yeroo ammaa kanatti biyya olaantummaan seeraa jiru keessatti abalu yoo tuqame Itoophiyaa ni barbadeessisna jechuun hamma beekumsa isaanii ishii hamma titiisaa sanaan post gochaa jiru. Itoophiyaa barbadeessanii awwaala Malasitti walfaan nammitu malee eessuma abbaa keessanii geessu laata?
Egaa gabaabumatti uummatni Tigray hundatu rakkoo kana qaba jechuunis hin danda’amu. Kanaafuu osoo hin bubbuliin:
1.Uummatni Tigray hiriira balaaleffannaa yaalii ajjeechaa muummicha ministeeraa irratti taasifameef bahuu qaba.
2. Andualem Admaasee aangoo isaarraa kaafamuu qaba. Sababa dhimmicha keessaa harka qabuuf guyyaa lammaffaatti miiseejii nutti erge
3. Uummatni Tigray namoota gocha shororkeessummaa raawwatan kana of keessaa baasee seeraaf dhiyeessuu qaba.
4. Uummatni Itoophiyaa yoomiyyuu kan hin barbadoofne tahuu isaa beekee bakka aktivostoota isaanii buhanii uummata dhiifama gaafachuu qabu.
5. Adeemsa wayyaaneen ittiin adeemaa jirtu kan isaan balleessuuf deemaa jiru waan taheef balaaleffachuu qabu.
6. Ammas uummatichi hiriira balaaleffannaa gochaa aktivistoota isaanii hin baane taanaan jara shororkeessitoota wajjin jiraachuu isaanii agarsiisa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 940 other subscribers